Kieltenopetus on kehittynyt 2000-luvulla Suomessa paljon. Ensimmäinen vieras kieli aloitetaan tätä nykyä jo ensimmäisellä luokalla, ja monessa paikkaa vaihtoehtona on venäjä. Tällaisten rakenteellisten muutosten lisäksi myös opetuksen sisällön fokus on muuttunut: opiskelussa painotetaan yhä enemmän arkista kielenkäyttöä ja vieraita kieliä koulun ulkopuolella.

Tärkeintä ei siis ole enää kieliopin täydellinen hallinta ja oppikirjamainen ääntäminen vaan kielenkäytön rohkeus ja monipuolisuus. Tämä on myös tämänkertaisen artikkelimme fokus: mitä vieraiden kielten ja erityisesti venäjän opetuksessa kannattaa ottaa huomioon ja miten tunneista saa mahdollisimman monipuolisia.

Tarkoituksena ei ole tarjota jokaiseen tilanteeseen sopivia vinkkejä vaan yleisen tason neuvoja, joista kukin voi poimia itselleen sopivat. Jokainen oppilas ja opettaja on yksilö, ja se tulee muistaa myös opetusta suunnitellessa.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Venäjä
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Auta tavoitteiden kanssa ja motivoi

Uuden kielen opiskelu voi olla työlästä, jos oppilaalla ei ole selkeitä tavoitteita tai jos motivaatio on nollassa. Koulussa venäjä on vapaaehtoinen kieli, jolloin pelkkä kielen valinta kertoo kiinnostuksesta ja motivaatiosta. Motivaatio voi kummuta esimerkiksi perhetaustasta, kasvuympäristöstä, tulevaisuuden hyödyistä tai kiinnostuksesta.

Koulun opiskelutaival on kuitenkin pitkä, jolloin motivaatio voi aaltoilla. Tällöin opettajan on tärkeä muistuttaa oppilasta, mistä kiinnostus alun perin heräsi. Myös mielekkäiden tuntien suunnittelu voi nostaa opiskelumotivaatiota. Jos tavoitteena on esimerkiksi valmistua venäjän opettajaksi, välille kannattaa ripotella pienempiä tavoitteita: venäläisen elokuvan ymmärtäminen ilman tekstitystä, Dostojevskin teoksen lukeminen alkuperäiskielellä tai vaikkapa venäjänkielisen ystävän löytäminen.

Keskity onnistumisiin ja rohkaise

Venäjää pidetään vaikeana kielenä ja syystä. Suomesta ei ole venäjän opiskelussa juurikaan hyötyä, venäjän kielioppisäännöt ovat monimutkaiset, ja yleisesti ottaen moniin sääntöihin on lukuisia poikkeuksia. Kun tähän lisätään vielä kyrilliset aakkoset, venäjästä voi muodostua kielenoppijan Mount Everest.

Tässä opettajalla on tärkeä rooli. Monet venäjän aloittavat tietävät kielen vaikeudesta, ja mikäli eivät tiedä, turha siitä on pelotella. Keskity siis rohkaisuun ja pieniinkin onnistumisiin. Kielten vaikeus on sitä paitsi kovin henkilökohtaista: toiselle ”helppo” kieli voi vaikuttaa syystä tai toisesta vaikealta, toiselle ”vaikea” taas helpommalta, eli parempi vain nauttia onnistumisista ja edetä askel askeleelta.

Paperi, jolla suunnitelma tavoitteista
Konkreettisten välitavoitteiden asettaminen tekee kaikenlaisesta harjoittelusta mukavampaa. (Kuva: Unsplash/Isaac Smith)

Käytä kohdekieltä mahdollisimman paljon

Opettajan olisi hyvä puhua uutta kieltä mahdollisimman paljon, vaikka se olisi oppilaille täysin vieras. Ensimmäistä oppituntia ei tietenkään kannata vetää läpi pelkästään venäjäksi: ydinohjeet ja sisällöt voi kertoa suomeksi ja muuten painottaa venäjää. Tästä syntyy helposti mielikuva, että oppilaat eivät ymmärrä hölkäsen pöläystäkään, mikä ei kuitenkaan pidä paikkansa.

Omaa puhettaan voi tukea esimerkiksi kuvin ja videoin, mikä helpottaa ymmärtämistä, ja puheeseen keskittyvässä opetuksessa toisto on kaiken A ja O. Kun oppilas kuuntelee ja toistaa ääntämistä ja puheen rytmiä, hän oppii uuden kielen sanoja ilman kirjoittamista. Puhetta kannattaa hyödyntää erityisesti sellaisten oppilaiden kanssa, joille aakkosto on vielä vieras.

Hyödynnä omakohtaisia kokemuksia

Opetuksessa kannattaa aina hyödyntää omakohtaisia kokemuksia käsiteltävästä aineesta tai aiheesta. Mikä venäjän kielessä aiheuttaa yleensä suomalaisille ongelmia? Mikä venäjässä oli itselle vaikeinta? Mikä vaikeissa tilanteissa auttoi? Minkälaiset harjoitukset ja kokeet olivat mielekkäitä?

Eri ihmiset oppivat kieliä eri tavoin, mutta on myös yleisiä suuntaviivoja, jotka usein toistuvat. Venäjän kohdalla kyrilliset aakkoset voi esimerkiksi oppia nopeasti, mutta kielen seitsemän s-äännettä aiheuttaa monelle suomalaiselle ongelmia. Omakohtaiset kokemukset auttavat tunnistamaan näitä yleisimpiä esteitä, ja usein vastauksetkin löytyvät omista kokemuksista.

Tästä syystä kielen perusteita opetellessa natiivista opettajasta on harvoin suurta hyötyä: suomea puhuva opettaja tietää erot venäjän ja suomen kielen välillä, ja hän pystyy paikantamaan vaikeita aihe-alueita ennakkoon sekä suunnittelemaan tunnit ne silmällä pitäen.

Suomessa venäjänosaajat ovat keskittyneet Etelä- ja Itä-Suomeen.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Venäjä
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Anna
5
5 (2 arvostelua)
Anna
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Elena
Elena
75€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Irina
5
5 (2 arvostelua)
Irina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Alina
Alina
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Julia
Julia
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Päivi
Päivi
15€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Yulia
Yulia
10€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Kristina
5
5 (1 arvostelua)
Kristina
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Räätälöi opetusta

Oppilaiden aktiivisuus ja yksilöllisyys ovat nykyään kaikenlaisen opetuksen keskiössä. Koulumaailmassa pyritään löytämään kullekin sopivat oppimistavat, ja vaikka opettajalla ei aina riitä luokkahuoneessa aika kaikkien yksilölliseen tukemiseen, sen tavoittelu on tärkeää.

Yksityisopetuksessa yksilöllisyys korostuu entisestään: 25 oppilaan sijaan fokus on yhdessä oppilaassa, joka on hakeutunut opettajan pakeille tietystä syystä. Oppilaat voivat olla kaikkea venäjän taitajien ja keltanokkien väliltä – opettajan tehtävä on perehtyä oppilaan tilanteeseen ja tavoitteisiin sekä suunnitella opetus sen mukaan.

Räätälöidystä opetuksesta hyötyvät kaikki: oppilas viihtyy opetuksessa ja ennen kaikkea oppii, kun taas opettaja näkee työnsä hedelmän. Yksityisopetuksessa sillä on entistä enemmän merkitystä. Hyvä opetus näkyy parhaassa tapauksessa pitkinä asiakassuhteina sekä positiivisina arvosteluina, mikä voi tuoda uusia asiakkaita ja paksumman palkkapussin.

Kyniä, tusseja ja saksia pienissä ämpäreissä
Opetuksen räätälöinti voi vaatia opettajaltakin joustamis- ja mukautumiskykyä. (Kuva: Unsplash/Laura Rivera)

Tutustu vanhempiin

Kuten Hilkka Koivistoisen väitöskirjasta käy ilmi, perheellä on parhaimmillaan suuri vaikutus kielen oppimiseen. Tästä syystä myös oppilaan vanhempiin kannattaa perehtyä ja heitä voi yrittää aktivoida. Tutkimuksessa erään lapsen vanhemmat suhtautuivat vieraisiin kieliin myönteisesti ja erityisesti englannin kieli oli yhteisessä ja päivittäisessä käytössä nuoresta pitäen. Tämä heijastui lapsen asenteisiin ja kielitaitoon erittäin positiivisesti.

Vanhempien aktiivisuus ei välttämättä vaadi vieraan kielen osaamista. Pelkkä positiivinen asennoituminen ja kielestä keskustelu voivat tukea oppimista. Venäjänkielisten tv-sarjojen katselu voi myös olla perheen yhteinen harrastus, ja vanhemmat voivat tarvittaessa auttaa lasta etsimään tietoa venäjän kielestä. Jos vanhemmat ovat valmiita osallistumaan kielenoppimiseen enemmänkin, lapselle ja vanhemmille voi antaa yhteisiä "kotitehtäviä".

Hyödynnä interaktiivisuutta ja pelejä

Jokainen haluaa varmasti tehdä oppitunneistansa mahdollisimman mielekkäitä, ja tänä päivänä oppimispelejä ja vuorovaikutusta kannattaa hyödyntää. Oppimispelit sopivat kielten opiskeluun kuin nyrkki silmään: kielet koostuvat pienistä rakenneosista, kuten sanajärjestyksestä ja sanoista, joita pystyy kätevästi harjoittelemaan ja kertaamaan esimerkiksi oppimiskorttien avulla.

Suomi–Venäjä-seura suosittelee sivuillaan esimerkiksi Hamstraajia, Duolingoa ja Mondly-sovellusta, ja näiden lisäksi kannattaa kokeilla Quizletia, Kahootia ja Wordwallia. Oppimispelit sopivat hyvin tunneille perinteisten harjoitusten väliin, mutta niillä voi kerrata hyvin myös kotona itsenäisesti.

Pelit ovat siitä hyviä, että ne aktivoivat oppilasta ja hyödyntävät laitteita, joiden ruutuja monet tuijottelevat jo valmiiksi. Oppimispelien ajatusta voi soveltaa myös muihin harjoituksiin: miten muuten lapsen kiinnostuksenkohteet ja harrastukset saa yhdistettyä aktiiviseen oppimiseen?

Kolme henkilöä kannettavan tietokoneen ääressä
Peleistä, tv-sarjoista ja elokuvista ei välttämättä opi niin paljon kuin oppikirjoista, mutta ne tekevät opiskelusta mukavampaa, mikä nousee pitkässä juoksussa arvoon arvaamattomaan. (Kuva: Unsplash/John Schnobrich)

Ota monipuoliset materiaalit käyttöön

Harjoitusten suunnittelussa kannattaa siis hyödyntää monipuolisuutta ja oppilaan kiinnostuksenkohteita, kuten myös tuntien ulkopuolella. Venäjänkielinen musiikki ja uutiset ovat erinomaisia resursseja, joita oppilas voi kuluttaa omalla ajallaan. Mitä enemmän ja monipuolisemmin kielelle altistuu, sen parempi, kuten Koivistoisen väitöskirjasta käy ilmi.

Kotitehtävien ei siis aina tarvitse olla mustaa valkoisella, vaan venäjänkieliset lorut, laulut tai tv-ohjelmat tarjoavat myös hyviä vaihtoehtoja. Myös muita medioita ja somea kannattaa hyödyntää, sillä ne ovat kaikkien arkipäivää.

Muista kulttuuriopetus

Vieraiden kielten opetuksessa fokus on luonnollisesti opetettavassa kielessä, erityisesti aloittelevilla opettajilla. Kielet kulkevat kuitenkin käsi kädessä kulttuurien kanssa, minkä takia oppitunneilla olisi hyvä perehtyä myös kulttuureihin. Kielen historia ja eri maiden kulttuurit auttavat hahmottamaan kielikenttää laajemmin, ja ne voivat myös tehdä opiskelusta kiinnostavampaa ja mielekkäämpää.

Venäjän kohdalla on hyvä muistaa, että sitä puhutaan monessa maassa. Opetuksessa voi siis perehtyä esimerkiksi siihen, missä kaikkialla venäjää puhutaan ja mitä eroja eri maiden välillä on. Jos kulttuuriopetukselle ei halua varata kokonaisia oppitunteja, kulttuuritietoutta voi ripotella yksittäisiin tehtäviin.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.