Pohjimmiltaan yksityisopetuksen tarjoaminen ei tarvitse olla monimutkaista. Yksityisopettajan repertuaarista pitää kuitenkin löytyä tietyt taidot.

Yleisen opetussuunnitelman, yliopistokurssin ja yksityistuntien välillä on merkittäviä eroja. Täten opettajan työ sisältää eroavaisuuksia.

Vaikka kaikenlainen tuutorointi vaatii ahkeruutta, asiantuntijuutta ja perusteellisuutta, opetustavat eivät ole aina samanlaiset. Yksityisopettaja muovaa palvelunsa jokaisen asiakkaan mukaan – työn voi ajatella luentojen pitämisen sijaan akateemisena valmennuksena, opetit sitten maantietoa, matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, englantia tai pianonsoittoa.

Oppilaan menestys nojaa hänen oman motivaationsa lisäksi sinun toimintatapoihisi. Oletko siis valmis räätälöimään palvelusi kullekin asiakkaalle sopiviksi?

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Räätälöinti: kaikkien yksityisopettajien elinehto

Kaikki oppivelvollisuuttaan suorittavat opiskelijat noudattavat ennalta suunniteltua opetussuunnitelmaa ja etenevät sen asettamissa raameissa. Suunniteltu opetus mukailee siis opetettavaa ryhmää kokonaisuutena, ja yksittäisten opiskelijoiden vahvuudet ja kehityskohteet saattavat jäädä taka-alalle.

Lahjakkaimmille oppilaille tunnin käyvät tylsiksi, sillä opettaja etenee liian hitaasti ja tehtävät loppuvat kesken. Joillekin toisille sama työmäärä tai etenemistahti voi osoittautua liiaksi, minkä myötä he jäävät jälkeen, kadottavat motivaationsa ja turhautuvat.

Jotkut voivat olla liian pelokkaita tai nolostuneita kysymään kysymyksiä tai tärkeimpien kohtien kertausta, jos he eivät ymmärtäneet niitä ensimmäisellä kerralla. Tällaisissa tilanteissa oppiminen tai kertaaminen pitäisi tehdä itsenäisesti, muuten kokeen arvosana kärsii väistämättä.

Iso osa yksityisopetusta kaipaavista voikin osua kategoriaan, jolle perinteinen kouluympäristö ei syystä tai toisesta sovi. Siksi sinun tehtävänäsi on mukautua oppilaasta toiseen ja ottaa heidän vahvuutensa ja kehityskohteet huomioon.

Ruskea pöllö puun kolossa.
Yksityisopettajan tulee pystyä mukautumaan kuhunkin tilanteeseen ja ympäristöön. (Kuva: Unsplash/Hans Veth)

Halusit sitten tarjota kotitehtävien tarkistusta, etäopetusta tai valmennusta fysiikan pääsykokeisiin, mukautumiskykyä vaaditaan

 • tuutorina kehittymisessä
 • pitkäaikaisten asiakkaiden hankkimisessa
 • asiakaskunnan kasvattamisessa (tyytyväiset oppilaat ja heidän vanhempansa suosittelevat palveluitasi huomattavasti helpommin, jos opit menevät räätälöinnin ansiosta paremmin perille)
 • laadun takaamisessa
 • hauskanpidossa (saman kaavan käyttäminen käy väistämättä tylsäksi, mikä vähentää oppimistehoa).

Asiakashaastattelun tärkeys

Ennen tuntien pitämistä kannattaa keskustella asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan, tavoitteistaan sekä mahdollisista ongelmakohdista. Suunnitelkaa ennakkoon, miten opetuksen tehon saa optimoitua, mikä toimii ja mikä ei, ja luokaa konkreettinen opiskelusuunnitelma.

Jos välität asiakkaista aidosti ja panostat opetukseen täysillä, saat varmasti niitä lisää.

Haastattelun ei tarvitse olla turhan formaali tai pitkä; tarkoituksena on käydä läpi tarjoamasi palvelun keskeisiä vaiheita:

 • Käykää läpi opetettava aine tai aihepiiri: mitä asiakas on aineesta mieltä? Näetkö tarpeen yksityisopetukselle? Valitsetteko etä- vai lähiopetuksen? Kysy asiakkaalta, minkälaista apua hän kokee tarvitsevansa ja mitä hän sinulta odottaa. Pyydä häntä kuvailemaan tilanteensa omin sanoin.
 • Hyödyntäkää viimeisiä kotitehtäviä tai koetta: missä oppilas on onnistunut ja epäonnistunut? Tiedostaako hän tehdyt virheet? Tiedostaako hän onnistumiset?
 • Kartoita oppilaan taitotaso: voit tuoda mukanasi aihepiirin tehtäviä tai harjoituskokeen. Sen ei tule olla arvioitu suoritus, vaan tarjota suuntaviivoja mahdollista tulevaa opetusta varten.

30–60 minuutin tapaaminen riittänee ensimmäisellä kerralla. Älä tähtää sisällölliseen etenemiseen vaan tutustu oppilaaseen. Tapaamisen jälkeen voit alkaa tarpeen mukaan suunnitella tulevaa opetusta: missä järjestät sen, minkälaiset tehtävät oppilaalle sopivat, yms.

Parhaat saatavilla olevat opettajamme
Hyppää kyytiin!

Vanhemmat suunnittelun apuna

Vanhemmat ovat tavallisesti perillä lapsensa heikkouksista ja kehityskohteista. Erityisesti nuorempien koululaisten kohdalla päätös etsiä yksityisopetusta tulee juuri vanhempien suunnalta. Voi olla, että lapsella on ongelmia kotitehtävissä, kysymyksen ymmärtämisessä tai koetuloksissa.

Ryhdy esimerkiksi englannin opettajaksi!

Kaksi miestä kättelemässä.
Tee vanhempien kanssa yhteistyötä, jotta tuutoroitava saa mahdollisimman paljon tukea. (Kuva: Unsplash/Cytonn Photography)

Ennen opetuksen aloittamista tulee oppilaan lisäksi tutustua myös hänen vanhempiinsa:

 • Tuo näkemyksesi rohkeasti esiin oppilaan tarpeista.
 • Selitä opetustapasi ja -tyylisi selkeästi ja kerro, miten aiot räätälöidä opetuksen lapselle sopivaksi.
 • Vakuuttele heitä tarvittaessa, että pystyt auttamaan tilanteessa.
 • Kysy heidän näkemyksiään ja mielipiteitään: mitä nuorempi oppija, sitä tärkeämpää vanhempien on tuntea kuuluvansa prosessiin.

Huomioi kuitenkin tässä jokaisen tilanteen yksilöllisyys. Toisille juuri perhe tekee oppimisesta vaikeaa, milloin motivaation palauttaminen voi onnistua parhaiten ilman vanhempien läsnäoloa. Lähtökohtaisesti vanhemmat voivat kuitenkin olla opettajalle ehkä se tärkein kumppani, kuten Vanhempainliiton kirjoitus hyvin toteaa:

Vanhempiin tutustuminen ja vuorovaikutus kotien kanssa lisää lasten tuntemusta ja helpottaa opettajan työn suunnittelua ja toteuttamista. Yhteistyö lisää vanhempien kiinnostusta ja innostaa vanhempia lasten kasvun ja oppimisen tukemiseen. Vanhempien luottamus opettajiin heijastuu lapsiin; se vaikuttaa lasten motivaatioon, asenteisiin ja yhteisöön kiinnittymiseen.

Miten oppilaan tarpeet tulee ottaa huomioon?

Joidenkin oppilaiden vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistaminen käy helposti, välillä oppilaat itsekin tiedostavat ne. Toisinaan ne pitää paikantaa erilaisia opetusmetodeja käyttäen. Jos huomaat, että tietyntyyppiset tehtävätyypit tuottavat ongelmia, yritä päästä ongelman ytimeen: miksi tehtävä X on vaikeampi kuin tehtävä Y?

Älä kuitenkaan pakota oppilasta toistamaan vaikeita tehtäviä, jos ne eivät ota luonnistuakseen, vaan keksi uudenlainen lähestymistapa. Vaikeiden tehtävien ohessa tulee muistaa tehdä helpompia tehtäviä, jotta oppilaan motivaatio pysyy yllä.

Kuvitellaan tilanne, jossa opetat yläasteikäiselle englantia. Hänellä ei ole varsinaisia ongelmia tehtävien tekemisessä, mutta hän on menettänyt motivaationsa täysin. Lähesty tilannetta oppilaan näkökulmasta: mitä hän harrastaa, mistä hän tykkää? Jos hän pitää jalkapallosta, ohjaa häntä lukemaan englanninkielistä keskustelupalstaa tai vaikkapa katsomaan otteluita englanninkielisellä selostuksella.

Mikset ryhtyisi äidinkielen opettajaksi jo tänään?

Nainen kuuntelemassa keskittyneenä musiikkia merellä.
Kieltä oppii alitajuntaisesti sitä kuuntelemalla. (Kuva: Unsplash/Blaz Erzetic)

Edetkää askel kerrallaan ja paikantakaa se keino, jolla kipinän saa sytytettyä uudelleen. Kielten opiskelu tapahtuukin usein pitkällä aikavälillä ja jopa puolivahingossa, jos sen saa yhdistettyä osaksi omaa arkea. Mukava videopeli voi pitää oppijan mielenkiinnon pitkään ja samalla kasvattaa sanavarastoa ja lauseenmuodostustaitoja huomattavasti. Netflixistäkin voi kätevästi vaihtaa sekä puheen että tekstityksen halutulle kielelle.

Oppiminen tehostuu lähes poikkeuksetta, jos opeteltavan aiheen saa yhdistettyä omaan arkeen, käytännön hyötyyn sekä kauemmas opiskeluun liittyvästä velvollisuudentunteesta.

Oletko koskaan miettinyt, miten tuutorointi eroaa Suomen ja ulkomaiden välillä?

Pitkäaikaisopetus

Pitkällä tähtäimellä on paljon hyödyllisempää muodostaa pidempiaikaisia asiakassuhteita kuin vaihtaa jatkuvasti opetettavia. Sen hyötyjä ovat muun muassa

 • lisääntyvä produktiivisuus molempien osalta
 • ylpeyden tunne ja kiitollisuus: kuvittele tilanne, jossa olet opastanut koululaista matematiikassa läpi ala- ja yläasteen, eikä hän lukioon mennessä enää tarvitse opetusta.
 • hyvät asiakassuhteet: oppimalla tuntemaan asiakkaan paremmin pystyt tehostamaan opetusta, kun tunnistat heille vaikeat kohdat ja toimivat opetusmetodit.

Asiakassuhteiden ylläpitäminen vaatiikin juuri mukautumiskykyä: jokainen oppilas on yksilö ja ansaitsee hänelle räätälöityä opetusta. Älä vertaa tarjoamaasi opetusta koulussa tapahtuvaan opetukseen, vaikka sinulla olisi kalenterin täydeltä pidettäviä tunteja ja päivät olisivat pitkiä.

Tiivistetysti: 

 • Yksityisopetus = räätälöity opetus. Tämä kannattaa sisäistää heti alusta alkaen. Jos sinulla on aluksi vain yksi tai kaksi oppilasta, ota siitä kaikki irti, keskity heihin täysillä ja auta heitä kehittymään heille sopivalla tavalla.
 • Tunnista oppilaan heikkoudet ja kehityskohteet ennen ensimmäistä varsinaista tuntia, jotta opetus lähtee tehokkaasti käyntiin.
 • Kuuntele vanhempia: jos mahdollista, tee vanhempien kanssa yhteistyötä opetuksen suunnittelussa ja järjestelyssä, jotta oppilas tuntee saavansa mahdollisimman paljon tukea.
 • Tähtää pitkäaikaisopetukseen.

Tulet hyvin todennäköisesti törmäämään vastoinkäymisiin yksittäisten oppilaiden kanssa urasi aikana. Muista ongelmatilanteissa kuunnella asiakasta ja keskustella, äläkä jumitu tapoihisi, niin voitte yhdessä ylittää esteet ja kehittyä opetettavassa aiheessa.

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.