Pojat eivät kiinnostu matematiikasta tyttöjä enemmän siksi, että he olisivat siinä parempia, vaan ainakin osittain siksi, että he luulevat olevansa siinä parempia.

Shelley Correll, sosiologian professori Stanfordin yliopistosta

Matematiikka ja luonnontieteet ovat perinteisesti olleet poikavoittoisia oppiaineita. Pojat eivät ole välttämättä pärjänneet niissä tyttöjä paremmin, mutta pojat ovat opiskelleet niitä enemmän ja olleet niistä kiinnostuneempia. Mikä on tilanne tänä päivänä? Vaikuttaako sukupuoli mitenkään matikkamenestykseen?

Tutkimukset ovat osoittaneet, että tyttöjen ja poikien välillä ei ole kognitiivisbiologisia eroja – käsitys pojille ja miehille ominaisesta hyvästä matikkapäästä on siis täyttä puppua. Se on kuitenkin fakta, että luonnontieteet vetävät poikia enemmän puoleensa ja että luonnontieteet ja insinöörialat ovat miesvaltaisia.

Pohdimme tässä artikkelissa sukupuolten eroja matematiikan opiskelussa erilaisten tutkimusten avulla, ja pohdimme myös sitä, mistä erot voisivat johtua.

Parhaat opettajamme saatavilla aiheessa Matematiikka
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mervi
4,9
4,9 (12 arvostelua)
Mervi
29€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Annika
Annika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Eveliina
5
5 (4 arvostelua)
Eveliina
30€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Patrick
5
5 (3 arvostelua)
Patrick
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Inki
5
5 (3 arvostelua)
Inki
18€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Meghan
5
5 (3 arvostelua)
Meghan
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Saara
5
5 (2 arvostelua)
Saara
20€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Mika
5
5 (1 arvostelua)
Mika
25€
/h
Gift icon
Ensimmäinen tunti ilmaiseksi!
Hyppää kyytiin!

Onko sukupuolella merkitystä matematiikan oppimisessa?

Aloitetaan katsaus Suomen ulkopuolelta. Ranskassa tytöt suoriutuvat ranskan kielessä huomattavasti poikia paremmin, mutta matematiikassa erot ovat hyvin pieniä: 14–15-vuotiaista pojista 87,0 %:lla on hyvä taidot matematiikan perusteissa – tytöillä vastaava luku on 86,8 %.

Yhdysvalloissa tulokset ovat samansuuntaiset: noin 7 miljoonan oppilaan ja 10 osavaltion tutkimuksessa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut merkittävää eroa matematiikan osaamisessa. Erinäiset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että perhe- ja kulttuuritekijät voivat heijastua oppimistuloksiin.

Entä mikä on tilanne Suomessa? Alakoulun alussa tyttöjen ja poikien erot ovat pienet, kuten Karvin alkumittauksesta selviää. Tytöt pärjäävät yleisellä tasolla hieman poikia paremmin, mutta oppiaineiden välillä on eroja: tytöt ovat poikia parempia äidinkielessä ja kirjallisuudessa, kun taas pojat pärjäävät matematiikassa hieman tyttöjä paremmin.

Yläasteen loppupuolella erot alkavat näkyä. 15-vuotiaiden osaamista mittaavat PISA-tutkimukset kertoivat pitkään sen, että pojat olivat matematiikassa tyttöjä vahvempia. 2015 tutkimuksesta eteenpäin tilanne on kuitenkin kääntynyt päälaelleen, ja tytöt ovat menneet poikien ohi Suomessa ja muutamassa muussa maassa. Sama trendi jatkui vuoden 2018 tutkimuksessa, vaikkakin erot ovat pieniä.

PISA-mittauksista voi nostaa kaksi mielenkiintoista seikkaa:

 1. Tytöt pärjäävät poikia selkeästi paremmin lukutaidossa.
 2. Poikien kesken on suurempia eroja matematiikassa kuin tyttöjen. Jos siis katsotaan parhaita ja heikoimpia matematiikan osaajia, pojat ovat enemmistössä molemmissa.

Pojat eivät siis pärjää matematiikassa tyttöjä paremmin eikä heille ole suotu luonnostaan parempia ”matematiikka-aivoja”. Mistä se sitten johtuu, että pojat opiskelevat matematiikkaa ja luonnontieteitä innokkaammin ja että tietyt alat ovat vahvasti miesvoittoisia?

Kaksi nuorta, tummahiuksista poikaa
Pojat eivät ole matematiikassa tyttöjä parempia, mutta esimerkiksi teknologia ja tietojenkäsittely ovat vahvasti miesvoittoisia aloja. (Kuva: Unsplash/Austin Pacheco)

Syitä poikien ja tyttöjen osaamiseroihin

Kuten Salmisen, Pulkkisen, Koposen & Hiltusen (2018) tutkimuksesta käy ilmi, tyttöjen parempi lukutaito tekee heistä parempia matematiikassa. Tyttöjen ja poikien erot olivat tutkimuksessa suurimmillaan tehtävissä, joiden ohjeet olivat pitkiä. Jos tytöt ja pojat siis lukisivat yhtä hyvin, pojat pärjäisivät matematiikassa tyttöjä keskimäärin paremmin.

Matematiikan oppimiseen vaikuttaa yhä vahvasti myös sukupuolittuneet stereotypiat. ”Pojat ovat parempia matikassa” on vanha mutta sitkeä uskomus, joka näkyy myös lasten asenteissa. Koulutaipaleen aloittavat tytöt kokevat olevansa heikompia matematiikassa kuin pojat, vaikka todellisuudessa eroa ei ole. Sukupuolten välillä ei ole merkittäviä eroja myöskään oppimisvaikeuksien määrässä.

Tytöt siis aliarvioivat matemaattisia kykyjään poikia enemmän ja kokevat suurempaa matematiikka-ahdistusta. Käsitys omasta osaamisesta onkin yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat matematiikan osaamiseen.

Tytöiltä ja pojilta odotetaan siis eri asioita, mikä heijastuu muun muassa kiinnostuksenkohteisiin ja ainevalintoihin. Tällainen ajattelutapa kumpuaa usein vanhemmilta ja opettajilta: tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmat ovat uskoneet poikiensa pärjäävän matematiikassa paremmin, ja opettajat ovat kokeneet poikien olevan etevämpiä matematiikassa, vaikka todellisuudessa tytöt ovat olleet aivan yhtä hyviä.

Myös Pinja Lappalaisen (2020) maisterintutkielma nostaa esiin matematiikkaan liittyviä stereotypioita: matematiikassa etevät kiinalaistytöt yhdistivät matematiikkaosaamisen juuri miehiin.

Lapsi tekemässä matematiikan tehtävämonistetta
Kun tarkastellaan matematiikan eri osa-alueita ja tehtävätyyppejä, tyttöjen ja poikien osaamisen välillä on selkeämpiä eroja. (Kuva: Unsplash/Annie Spratt)

Yleiset oppimistuloksiin vaikuttavat tekijät

Sukupuolen lisäksi on monia muita syitä, jotka voivat vaikuttaa matematiikan oppimiseen. Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että oppilaan kotitaustalla ja perheen varakkuudella on selvä vaikutus matematiikan arvosanoihin – mitä korkeampi koulutus vanhemmilla on, sitä paremmin lapsi lähtökohtaisesti matematiikassa pärjää. Varallisuuden lisäksi myös lapsen äidinkieli ja oppilaan maahanmuuttajatausta voivat selittää matematiikan osaamista.

Tässä kootusti muuttujia, jotka voivat vaikuttaa matematiikan osaamiseen. Plussat vaikuttavat myönteisesti, miinukset kielteisesti:

Plussat

 • Minäkäsitys
 • Suoritusluottamus eli usko tehtävän ratkaisuun
 • Kirjojen määrä kotona
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot
 • Sinnikkyys opiskelussa

Miinukset

 • Maahanmuuttajatausta
 • Tunneilta ja koulusta pinnaaminen
 • Suuret luokkakoot
 • Koulut resurssit (tai niiden puute)

Matematiikan oppimiseen vaikuttavat siis monet tekijät. Tutkimusasetelma ja -näkökulma vaikuttavat pitkälti siihen, mitkä syyt nousevat merkittävimmiksi, mutta asennetekijät löytyvät lähes aina listan kärkipäästä.

Jos lapsi siis uskoo omiin taitoihinsa matematiikassa, hän pärjää tehtävissä lähtökohtaisesti paremmin. Näin hän saa enemmän onnistumisen tunteita ja motivaatio matematiikkaa kohtaan kasvaa, mikä tuo menestystä myös jatkossa. Lapsen minäkäsityksen vahvistaminen on yksi keino, joilla vanhemmat pystyvät tukemaan lasta matematiikassa.

Tässä siis vastaus otsikon kysymykseen: sukupuolella ei ole väliä matematiikan oppimisessa, eivätkä pojat ole siinä automaattisesti tyttöjä etevämpiä. Suomessa tytöt ja pojat suoriutuvat matematiikassa keskimäärin yhtä hyvin, tytöt jopa hieman paremmin, ja mahdolliset erot selittyvät erilaisilla tausta-, opiskelu- ja koulumuuttujilla.

Jos haluat perehtyä aiheeseen enemmän, Valtioneuvoston julkaisu PISA 2012 -tutkimustuloksia tarjoaa siihen hyvän lähteen, vaikka se ei olekaan tuoreimmasta päästä. Sivustolle on kerätty myös muita (matematiikan) opetukseen ja koulumaailmaan liittyviä julkaisuja, jotka tarjoavat aiheesta kiinnostuneelle mielenkiintoista luettavaa.

Pieni lapsi selaamassa kirjaa
Avoimuus ja positiivinen asenne tukevat matemaattisen ajattelun kehittymistä. (Kuva: Unsplash/Jonathan Borba)

Miten tästä eteenpäin?

Tutkimusten valossa voi todeta, että matematiikan osaamisessa on menty 2010-luvulla oikeaan suuntaan: stereotypia pojista matematiikkataitureina on alkanut murentua, ja tytöt ovat kiilanneet viimeisten vuosien aikana poikien rinnalle ja jopa ohi. Matkaa kuitenkin vielä riittää, jos tavoitteena on täydellinen tasa-arvo.

Ala-asteelle tultaessa pojat ja tytöt pärjäävät matematiikassa yhtä hyvin ja ovat siitä yhtä kiinnostuneita, mutta mitä pidemmälle opintotaipaleella on menty, sitä useampi tyttö on pudonnut pois kyydistä. Tämä ei ole johtunut osaamisesta tai sen puutteesta vaan siitä, että tytöt ovat valinneet tietoisesti jotain muuta.

Viimeisten parin vuoden aikana tilanne on kuitenkin muuttunut: 2021 eteenpäin valtaosa pitkän matematiikan kirjoittajista on ollut naisia. Tämä ei välttämättä kerro kiinnostuksen kasvusta vaan siitä, että pitkästä matematiikasta saa valtavasti pisteitä yhteishakuun, mutta suunta on yhtä lailla oikea.

Vanhemmilla ja opettajilla on tärkeä rooli siinä, ettei lapsi kasva tiettyyn muottiin vaan opiskelee niitä aineita, joista itse tykkää. Naiset voivat olla lääkäreitä, tutkijoita ja astronautteja siinä missä miehetkin, eikä hoitajien tai lastentarhanopettajienkaan ammatit katso sukupuolta.

Sekä poikia että tyttöjä pitäisi auttaa uskomaan omiin kykyihinsä oppia matematiikkaa, ja opiskelusta pitäisi tehdä mahdollisimman mielekästä ja mukavaa, jotta matematiikan opinnot jatkuvat myös tulevaisuudessa ja kantavat hedelmää. Jos vielä mietit, miten matematiikan harjoittelusta saisi mielekästä, kannattaa tutustua Mahtavaa matematiikkaa -sivustoon!

>

Alusta, joka yhdistää opettajat ja oppilaat

Ensimmäinen tunti ilmaiseksi

Piditkö tästä artikkelista? Jätä arvostelu!

5,00 (1 arvio(t))
Ladataan...

Markus

Kieli-intoilija, kääntäjä ja sisällöntuottaja, jonka intohimoja ovat erityisesti kielet, kulttuurit ja urheilu.